ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดตับเต่า ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ร่วมโครงการ ได้นำผลการวิจัยที่เป็นการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่นถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเห็ดตับเต่าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) และแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) และสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอดในการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »