การจัดการความรู้ KM

 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
 •  การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน (Download File)

  5. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)
  6. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยนางสาวสมหญิง ดาวเรือง (Download File)
 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่างๆ โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ (Download File)
  5. การพัฒนางานวิจัยจากท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)
 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)

  5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี (Download File)
  6. การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าว รศ.อำนวยพศ ทองคำ (Download File)
  7. แผ่นพับ แนวปฏิบัติที่ดี (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »