การจัดการความรู้ KM

 • ทะเบียนองค์ความรู้
  1. ทะเบียนองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน (Download File)
  2. ทะเบียนองค์ความรู้ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Download File)
  3. ทะเบียนองค์ความรู้ ด้านบริการวิชาการและหารายได้ (Download File)
  4. ทะเบียนองค์ความรู้ ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Download File)
  5. ทะเบียนองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ (Download File)
 • ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
  1. ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนการสอน (Download File)
  2. ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Download File)
  3. ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริการวิชาการและหารายได้ (Download File)
  4. ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Download File)
  5. ทำเนียบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ (Download File)

 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  3. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Download File)
  4. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง กรณีศึกษาสูตรและกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์นมกล้วยน้ำว้าผงด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟม-แมท (Download File) 
  5. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การให้บริการ Lab Service (Download File)
  6. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้ EM Ball ในการบำบัดเพื่อสืบสานการอาบน้ำเพ็ญในคลองโพธิ์ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
  7. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Download File)
 •  การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2564
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน (Download File)

  5. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)
  6. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยนางสาวสมหญิง ดาวเรือง (Download File)
 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่างๆ โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ (Download File)
  5. การพัฒนางานวิจัยจากท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)
 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)

  5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี (Download File)
  6. การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าว รศ.อำนวยพศ ทองคำ (Download File)
  7. แผ่นพับ แนวปฏิบัติที่ดี (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »