การจัดการความรู้ KM

 •  การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในด้านต่างๆ โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ (Download File)
  5. การพัฒนางานวิจัยจากท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)
 • การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562
  1. แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 (Download File)
  2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน (Download File)
  3. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน (Download File)
  4. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม โดย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ (Download File)

  5. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน โดย รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี (Download File)
  6. การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าว รศ.อำนวยพศ ทองคำ (Download File)
  7. แผ่นพับ แนวปฏิบัติที่ดี (Download File)
 • แนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2558-2561
  1. การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกเมล่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล่อน (Download File)

  2. แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก (Download File)
  3. แนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนภายนอก (Download File)
  4. บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม Academic service, strengthen community, innovation การใช้ประโยชน์จากผลผลิตด้วยนวัตกรรม (Download File)
  5. บริการวิชาการเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Download File)
  6. การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม ด้านผลิตบัณฑิต (Download File)
  7. การจัดการความรู้ แผนที่ 1 KM education (Download File)
  8. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน (Download File)
  9. แนวปฏิบัติที่ดีด้านงานวิจัย (Download File)
  10. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง แนวทางที่ดีในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Download File)
  11. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Download File)
  12. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การให้บริการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม (Download File)
  13. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต (Download File)
  13.1 แผนที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิต (Download File)
  14. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง Knowledge Management KM บริการวิชาการ (Download File)
  14.1 Knowledge Management KM บริการวิชาการ (Download File)
  15. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชน (Download File)
  16. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ปัญหาพิเศษ งานวิจัยที่ไม่ควรถูกมองข้าม (Download File)
  17. แนวทางการหาโจทย์วิจัยเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com