วารสารเกษตรหันตรา E-Book

[ปีที่ 9 ฉบับที่ 3]
ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 9 ฉบับที่ 2]
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 9 ฉบับที่ 1]
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2566
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 8 ฉบับที่ 3]
ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 8 ฉบับที่ 2]
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 8 ฉบับที่ 1]
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2565
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 7 ฉบับที่ 3]
ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 7 ฉบับที่ 2]
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 7 ฉบับที่ 1]
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2564
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 6 ฉบับที่ 1]
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2563
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 6 ฉบับที่ 2]
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2563
>>> อ่านวารสาร

[ปีที่ 6 ฉบับที่ 3]
ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563
>>> อ่านวารสาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »