ผลงานทางวิชาการ

ไขปริศนาคุณภาพน้ำไปกับสัตว์หน้าดิน
ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
>>> อ่านรายละเอียด
ระบบเกษตรบูรณาการ
ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
>>> อ่านรายละเอียด
สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์
ผศ.ดร.วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์

>>> อ่านรายละเอียด
การเลี้ยงและการสืบพันธุ์ในแพะ
อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว

>>> อ่านรายละเอียด
อัตลักษณ์และคุณค่าอาหารชาติพันธุ์มอญ
ชุมชนมอญบ้านเสากระโดง
>>> อ่านรายละเอียด
สัตว์หน้าดิน: นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์
>>> อ่านรายละเอียด
คู่มือประกอบการถ่ายอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
>>> อ่านรายละเอียด
คู่มือแนวปฏิบัติในการทำงานวิชาการรับใช้สังคม สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
>>> อ่านรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »