ประชาสัมพันธ์งานประจำปี 2565

 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน มกราคม 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน เมษายน 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ดูรายละเอียด)
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน สิงหาคม 2565 
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน กันยายน 2565 
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน ตุลาคม 2565
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 • ประชาสัมพันธ์งานประจำเดือน ธันวาคม 2565 

ประชาสัมพันธ์งานประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์งานประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com