การบริหารจัดการสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน

          ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ให้บริการสถานที่ผลิตอาหาร เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท ชา และกาแฟ โดยมีโรงงานต้นแบบของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมให้บริการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com