นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (พืช สัตว์ ประมง)

บริการของเรา

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยเป็นศูนย์ที่ให้บริการกับผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดและลดความเสี่ยงในการลงทุนเครื่องจักรราคาสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร บริการการฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร บริการเครื่องมือแปรรูปอาหาร บริการทดสอบวิเคราะห์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ บริการสถานที่ผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ปรึกษาสำหรับโรงงานผลิตอาหาร

  • บริการเครื่องมือแปรรูปอาหาร

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ให้บริการเครื่องมือแปรรูปอาหารหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้ทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ก่อนการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์

  • บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

          ให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ทั้งจากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทั้งในสภาวะจริงและสภาวะเร่ง บริการรับออกแบบตราสินค้า วาง layout และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เก็บรักษาได้นานและมีความทันสมัย

  • บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

          ผลิตภัณฑ์ที่ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ผลิตและจำหน่าย เป็นผลิตผลจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และจากผู้ประกอบ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่อร่อย มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  • บริการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรฯ ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการทำขนมอบอย่างเต็มรูปแบบจากอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com