แผนผังบุคลากรสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร
             รองคณบดี

ดร.ชูศักดิ์  พูลมา
รองคณบดี

ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์
รองคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี

น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และ
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

สายสนับสนุน

น.ส.บุษบา สภาพไทย
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

น.ส.ชุติณัสพร กลั่นน้ำทิพย์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.สมหญิง ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.จันทร์พร ป่วนกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ชานิดา ไกรสมเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

น.ส.ญาดา มหิทธิรุกข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พุทธิษา แสนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ศิรดา สุคันธจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

นายนพนันท์ คงสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »