แผนผังบุคลากรสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท
รองคณบดี

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ
รองคณบดี

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ
รองคณบดี

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน
ผู้ช่วยคณบดี

น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และ
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

สายสนับสนุน

น.ส.บุษบา สภาพไทย
หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

น.ส.ชุติณัสพร กลั่นน้ำทิพย์
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สมหญิง ดาวเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จันทร์พร ป่วนกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุชาดา ปัทมะศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ชานิดา ไกรสมเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พุทธิษา แสนแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ศิรดา สุคันธจันทร์
นักวิชาการศึกษา

นายนพนันท์ คงสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ฐาปนีย์ สุขเกตุ
ผู้ปฏิบัติงาน
ห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com