สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.สุวรรณภูมิ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุดว้าว ต่อยอดนวัตกรรมอาหาร

พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บริษัท บีเค สมาร์ท…

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท…

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท…

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                      รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ำสะอาดแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการผลิตสู่ Smart Farm

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบการผลิตและ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยในระบบน้ำสะอาดแบบครบวงจรเพื่อยกระดับการผลิตสู่ Smart Farm

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ 2565 รองศาสตราจารย์ นภัทร วั…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองสถานที่ผลิตอาหาร

ภก.เมธี พันธุ์เทียน และ ภญ.ขวัญฤทัย โยงราช เภสัชกรปฏิบัติการ…

ชมรม Food Tech ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความเสียสละเพื่อชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

ชมรม Food Tech ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความเสียสละเพื่อชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมค่ายอาสา

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ค…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »