ทอ. ร่วมกิจกรรมการจัดงานตามรอยพระบาทพระมหากษัตริย์การเกษตร  สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)

ทอ. ร่วมกิจกรรมการจัดงานตามรอยพระบาทพระมหากษัตริย์การเกษตร สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »