ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน”

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุค…

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม”

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุค…

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม” และ “สายสำนักงาน”

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ได้รางวัลผู้มีผลงานโดดเด่น “สายห้องปฏิบัติการ/งานฟาร์ม” และ “สายสำนักงาน”

🏆✨คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดี กับ …

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ Train the Trainers to be AgBiotech Advisors

ขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะ Train the Trainers to be AgBiotech Advisors

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเก…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »