ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน  พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร รองคณบดีคณะเ…

ทอ. ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทอ. ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน พ.ศ. 2566-2570 ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »