ทอ.มทรส.จัด Focus group กกร.ยกระดับจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทอ.มทรส.จัด Focus group กกร.ยกระดับจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ละอองศรี …

ทอ. มทรส. ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ทอ. มทรส. ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ทีม ทอ.มทรส. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต ยกระดับสถาบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ทีม ทอ.มทรส. เป็นวิทยากรขับเคลื่อนมาตรฐานการผลิต ยกระดับสถาบันเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ดร. ศิโรรัตน์ …

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  The Impact Ranking กิจกรรมที่ 3 การอบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP)  ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking กิจกรรมที่ 3 การอบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน

ดร.มัสธูรา ละใบเด็น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ดร.ธวัฒน์…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »