ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา …

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเห็ดตับเต่าบานที่บ้านสามเรือน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการ อพสธ. และศูนย์วิจัยชุมชนสามเรือน

มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเห็ดตับเต่าบานที่บ้านสามเรือน พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการ อพสธ. และศูนย์วิจัยชุมชนสามเรือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด และร่วมจั…

ทอ. มทรส. จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน

ทอ. มทรส. จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »