ทอ.มทรส. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะ พัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B)

ทอ.มทรส. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับทักษะ พัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ. มทรส. จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง โรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ทอ. มทรส. จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง โรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ทอ. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าคว…

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์  และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »