อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อธิการบดีประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »