สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ดร.ยุพิน พูนดี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

รศ.ดร.เจษฎา อิสเหาะ

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ

ผศ.ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน

ผศ.ดร.ผกามาศ ศรีจริยา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย

ดร.มัสธูรา ละใบเด็น

ดร.วิญญู บุญประเสริฐ

สายสนับสนุน

นายบุญเลิศ พิณสามสาย

นายเจียมรัตน์ ชัยรัตน์

นายมานิจ ขอกั้นกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »