เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (การผลิตอาหารสัตว์น้ำ)

การให้คำปรึกษา การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์น้ำ
  • การจัดการอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำ เช่น การใช้โปรแกรมในการประเมินการให้อาหารของสัตว์น้ำ
  • การผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น ไรแดง คลอเรลล่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com