คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564

 • 001 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 002 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 003 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 004 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 005 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 006 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 007 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 008 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 009 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 010 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 011 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 012 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 013 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (Download File)
 • 014 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 016 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกรรมการคณาจารย์ประจำในคณะ ทอ. (Download File)
 • 017 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา (Download File)
 • 018 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 (Download File)
 • 019 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (Download File)
 • 020 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 021 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (Download File)
 • 022 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี (Download File)
 • 023 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 024 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 024.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 025 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 026 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 027 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 030 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะ ทอ. (Download File)
 • 033 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการศูนย์ประสานงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทรส) (Download File)
 • 050 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 รับตรงทั่วไป (Download File)
 • 051 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปน้ำพริก สู่การผลิตเชิงพานิชย์อย่างยั่งยืน (Download File)
 • 053 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 054 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 055 แต่งตั้งคณะกรรมการซ่อมบำรุงพื้นฐาน คณะ ทอ. (Download File)
 • 062 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2564 (Download File)
 • 063 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ (Download File)
 • 066 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกาษ 2563 ครั้งที่ 2 (Download File)
 • 067 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระดับคณะ (Download File)
 • 068 คำสั่งรักษาราชการแทน คณบดี (Download File)
 • 071 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ. ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (Download File)
 • 087 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 089 อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเงินรายได้ลาออก (Download File)
 • 091 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน (Download File)
 • 105 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 106 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 107 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 110 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Download File)
 • 111 คณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Download File)
 • 112 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ ทอ. (Download File)
 • 113 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 120 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 121 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 122 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี (Download File)
 • 123 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมประธานศูนย์เครือข่าย โครงการเรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี 2564 (Download File)
 • 124 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 127 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 128 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา (Download File)
 • 130 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (Download File)
 • 131 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 148 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 3 และ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 3 (Download File)
 • 149 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี ทอ. (Download File)
 • 150 แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) (Download File)
 • 161 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ (Download File)
 • 162 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญ คณะ ทอ. (Download File)
 • 163 การจ้างลูกจ้าง (Download File)
 • 164 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. กรณีฉุกเฉิน (Download File)
 • 166 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายนายธนัท สุนทรคงตระกูล (Download File)
 • 167 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวธัญญลักษณ์ พลายบัว (Download File)
 • 168 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นายวัชรพล บุญปั้นผล (Download File)
 • 178 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่และอาคารของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2564 (Download File)
 • 179 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 182 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีปลาตายของ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (Download File)
 • 183 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (Download File)
 • 199 รักษาราชการแทนคณบดีคณะ ทอ. (Download File)
 • 200 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 คาตา (Quota) ใช้คะแนน (Download File)
 • 202 แต่งตั้งคณะกรรมการการเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (Download File)
 • 203 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (Download File)
 • 208 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 209 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (Download File)
 • 210 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมแปรรูปน้ำกระชายออนไลน์ต้านภัยโควิด (Download File)
 • 214 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวิชาการ (Download File)
 • 215 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (Download File)
 • 216 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสินค้าเกษตรด้วยเทคดนโลยีนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อ.ภาชี จ.อยุธยา (Download File)
 • 234 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2564 (Download File)
 • 257 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมการทำขนมดอกโสน (Download File)
 • 280 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเห็ดตับเต่าและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 281 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับเศรษบกิจและสังคมของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 282 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตรและการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ของตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 283 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ของตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Download File)
 • 289 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแปลงข้างโพดด้วยเทคโนโลยีแบบแม่นยำเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน (Download File)
 • 290 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (Download File)
 • 304 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อ.ภาชี จ.อยุธยา (เพิ่มเติม) (Download File)
 • 306 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อการผลิตข้าว (Download File)
 • 307 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563 คณะ ทอ. (Download File)
 • 313 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาราชการแทนคณบดี คณะ ทอ. (Download File)
 • 314 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellent Center) (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com