สาขาวิชาสัตวศาสตร์

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล

ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง

ผศ.สหัส นุชนารถ

ผศ.มานะ สุภาดี

ผศ.สุริยา แก้วกอง

ผศ.ดร. วิศิษย์
เกตุปัญญาพงศ์

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา

ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

สายสนับสนุน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา   ศรีวงค์วรรณ

นางอัญชะลีพร
แสนรักสงบ

นายศิริวัฒน์ รุจิโชค

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com