สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ดร.ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์

น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง

ผศ.สหัส นุชนารถ

ผศ.ดร.วิศิษย์
เกตุปัญญาพงศ์

ผศ.สุริยา แก้วกอง

ผศ.มานะ สุภาดี

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา

ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม

สายสนับสนุน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา  รัตนมณี

นางอัญชะลีพร
แสนรักสงบ

นายสมเกียรติ สุทธิรักษ์

นายศิริวัฒน์ รุจิโชค

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »