เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(การผลิตอาหารสัตว์กระเพาะรวมจากผลพลอยได้จากการเกษตร)

  • การผลิตอาหารสัตว์กระเพาะรวมจากผลพลอยได้จากการเกษตร
    องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารสัตว์กระเพาะรวม เช่น โค กระบือ แพะ และ แกะ เป็นต้น ถูกนำมาผนวกกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบต่างๆ ที่ถูกใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์นี้สามารถประยุกต์ใช้จากผลพลอยได้จากการเกษตรได้หลากหลายชนิด เช่น ฟางข้าว กากอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร นำมาปรับปรุงคุณภาพอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนะที่สูงขึ้นและมีความเหมาะสมกับความต้องการทางโภชนศาสตร์ของสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดีหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการอัพเกรด “อาหารคุณภาพแย่” เป็น “อาหารคุณภาพดี”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com