นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (เครื่องแหวกร่องต้นข้าว)

ความเป็นมาและความสำคัญ

          การทำนาของเกษตรกรมีทั้งนาดำและนาหว่าน การดูแลบำรุงรักษาต้นข้าวนาหว่านในช่วงระยะเวลาที่ข้าวออกรวงหากมีศัตรูพืชระบาด เกษตรกรจะต้องลงไปในแปลงข้าวเพื่อฉีดพ่นยา ฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว  และหยดยาซึ่งเป็นสารอินทรีย์หรือสารเคมีป้องกันศัตรูพืช การหว่านปุ๋ยหรือฉีดฮอร์โมนหรืออาหารเสริมบำรุงต้นข้าวเพื่อให้ต้นข้าวสมบูรณ์นั้น จึงมีความยุ่งยากขึ้นเนื่องจากต้องลงไปในแปลงนาเดินเหยียบย่ำต้นข้าวใน   แปลงนา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหาย รวงข้าวร่วงหล่น และทำงานล่าช้า เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า  เครื่องแหวกร่องต้นข้าวที่สร้างขึ้นมาจึงช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากดังกล่าว ทำงานสะดวก ประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้ต้นข้าวและรวงข้าวไม่ได้รับความเสียหาย ยังเป็นการเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย หลังจากแหวกร่อง ต้นข้าวแล้ว ในระยะเวลา 3-5 วัน ต้นข้าวก็จะตั้งตรงตามปกติ

เทคโนโลยี/กระบวนการ

          เครื่องแหวกร่องต้นข้าว เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเข้ามาผสมผสานกัน  เครื่องแหวกร่องต้นข้าว มีลักษณะส่วนหัวแหลมและส่วนท้ายกว้าง 57 เซนติเมตร ลำตัวเครื่องยาว 211.5 เซนติเมตร  สูง 57 เซนติเมตร เมื่อเครื่องแหวกผ่านต้นข้าวแล้วจะทำให้แยกออกจากกันเป็นร่องทางเดิน   ตัวเครื่องใช้เครื่องยนต์เล็กเป็นต้นกำลังส่งกำลังผ่านโซ่  ไปยังล้อให้หมุนซึ่งมีอัตราทด 6 : 1 พาเครื่องเคลื่อนที่โดยมีคนควบคุมเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนี้เหมาะกับการใช้แหวกร่องในนาหว่าน ระยะห่างการแหวกร่องให้ห่างกัน 4 เมตร เพื่อให้ระยะของการพ่นยาถึงกันหรือซ้อนกันในแต่ละแนว เครื่องแหวกร่องต้นข้าวสามารถแหวกร่องต้นข้าวให้ห่างออกจากกันเป็นร่องกว้าง 25 เซนติเมตร โดยไม่ทำให้ต้นข้าวเสียหาย ซึ่งเครื่องแหวกร่องต้นข้าวสามารถแหวกร่องต้นข้าวพื้นที่ 1 ไร่ แหวกร่องจำนวน 5 แนว ใช้เวลาในการแหวกร่องต้นข้าวเฉลี่ย 4.21 นาที/ไร่  สิ้นเปลืองน้ำมันทั้งสิ้น 225 มิลลิลิตร เสร็จเร็วกว่าการใช้แรงงานคนแหวกร่อง 16.06 นาที มีประสิทธิภาพในการทำงานเฉลี่ยร้อยละ 70.70

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com