3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ SHOW and SHARE ความสำเร็จในการบริการวิชาการสู่ชุมชน

การศึกษาดูงานของผู้บริหารระดับสูง ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 4 หริอ WINs 4 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง (Bonding) ระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาองคฺ์กร ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพ จัดทริปกิจกรรมและศึกษาดูงาน และให้เกียรติเชิญ 3 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ของคณะ ทอ. ประกอบด้วย หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หมู่บ้านแห้วอินทรีย์ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และหมู่บ้านข้าวอินทรีย์บ้านปากกราน ดร.สิริวรรณ สุขนิคม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานและความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กับทีม WINs ซึ่งได้รับแนะนำที่เป็นประโยชน์และชื่นชมในผลงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารบูรณมงคล (อาคาร32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »