ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา เพื่อพัฒนาแปลงพืชของสาขา

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ คุณสุเทพ โสมภีร์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่แปลงพืช เพื่อให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาสวนมะม่วงของสาขาวิชาพืชศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน งานบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในอนาคต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ แปลง 4 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com