ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกและเกษตรกร พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการปลูกมะเขือเทศเชิงพาณิชย์ และลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศของสาขาวิชา ในกิจกรรมโครงการบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 และแปลง 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                    

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »