โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรและฝึกให้นักศึกษาเกิดความชำนาญในการปฏิบัติอย่างปลอดภัย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารแทรกเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »