โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมประเทศกัมพูชา” ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com