โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจำปี พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเทคนิคการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ RT” รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »