โครงการอบรมหลักการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อสร้างองค์ความรู้หลักการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรแกนนำของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »