โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวตามวิถีสุวรรณภูมิ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลง 2 เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน สร้างความสมัครสมานสามัคคีและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ให้กับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ แปลง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com