โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำแผนการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »