โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563  โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกทักษะด้านเกษตรและอาหาร มีการจัดกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์กว่า 10 ฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในเครือข่ายการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา     

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »