โครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพสัตวศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาอาชีพและแนะแนวทางในการประกอบอาชีพสัตวศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการผสมเทียมโคและลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปพัฒนาสร้างอาชีพได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »