โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 อาคาร 23 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »