โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »