โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking กิจกรรมที่ 3 การอบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน

ดร.มัสธูรา ละใบเด็น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทัศนีย์ นลวชัย ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ และดร.วิญญู บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการอบรมมาตรฐาน จีเอพี (GAP) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน GAP รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงเกินขนาด การทำประมงผิดกฎหมาย การลักลอบการทำประมงและการประมงแบบไร้การควบคุม โดยมี นายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี และนางวารุณีย์ คันทรง ประมงอำเภอบางปลาม้า นำเกษตรกรเข้าอบรม ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมอบรม 50 คน

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »