โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และจัดกิจกรรมเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com