โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะพร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »