โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนปัณณวิชญ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ พร้อมกิจกรรมเทคนิคการทำข้อสอบ O-NET วิชาเคมี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »