โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการคิดค้นวิเคราะห์ ออกแบบ และเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ฝึกทักษะการนำเสนอ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา พันธ์เทศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ในการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »