โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และให้โอวาทนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงานภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »