โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 พร้อมให้โอวาทและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพนักศึกษา” โดยมีหัวหน้าสาขาและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่และกล่าวแนะนำสาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องเธียร์เตอร์) ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »