โครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทำบุญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญสาขาให้แก่นักศึกษาและปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้ทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ วัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                     

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »