โครงการทัศนศึกษา เปิดโลกนวัตกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการทัศนศึกษา เปิดโลกนวัตกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet โดยคุณสมยศ ทองสุผล วิทยากรจากองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโรงงานการผลิต ที่มาของน้ำนมดิบและการตรวจสอบคุณสมบัติการผลิตน้ำนม คุณอรุณี เนยกลาง ผู้จัดการฟาร์มหมอต้น นำเสนอนวัตกรรมด้านการผลิตสุกร ฟาร์มสุกร เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้นวัตกรรมที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดทำปัญหาพิเศษและเป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »