โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนักศึกษาร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ภายในวัด อาทิ การกวาดลานวัด การเก็บขยะและเช็ดทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบๆวัด เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »