แห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2563

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำขบวนแห่เทียนพรรษาและแห่เทียนไปยังวัดโตนด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นศิลปวัฒนธรรมอันดี รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมการฟังธรรมเมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »