แสดงความยินดี และหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน

ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนการสอน และการจัดหารายได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »