แม่ดีเด่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยแม่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้ารับรางวัล  ได้แก่  นางมะลิวัน บุตรใส และ นางเยาวนี อรุณแสง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็น“แม่ดีเด่น”  ได้แก่  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ และนางสาวสุชาดา ปัทมะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »