“แม่ดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยแม่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้ารับรางวัล  ได้แก่
นางมะลิวรรณ สุขนิคม มารดา ดร.สิริวรรณ สุขนิคม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »