แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »